Enmei Jukku Kannon Gyo

(Ten Phrase Kannon Sutra)

(Chant 3 Times)
Kan Ze On
Na Mu Butsu
Yo Butsu U In
Yo Butsu U En
Bup Po So En
Jo Raku Ga Jo Cho Nen
Kan Ze On Bo Nen
Kan Ze On Nen Nen
Ju Shin Ki Nen Nen
Fu Ri Shin

(Chant 4 times)
Kanzeon!
At one with Buddha
Directly Buddha
Also indirectly Buddha
And indirectly Buddha, Dharma, Sangha.
Joyful pure eternal being!
Morning mind is Kanzeon.
Evening mind is Kanzeon.
Nen, nen arises from Mind
Nen, Nen is not separate from Mind.