Nenju

Pure Dharmakaya Vairochana Buddha
Complete Sambogakaya Vairochana Buddha
Numerous Nirmanakaya Shakyamuni Buddhas
Future Maitreya Buddha
All Buddhas throughout space and time
Mahayana Saddharma Pundarika Sutra
Great Manjusri Bodhisattva
Mahayana Samantabhadra Bodhisattva
Great Compassionate Avalokiteshvara Bodhisattva
All Bodhisattva Mahasattvas
Maha Prajna Paramita