Matriarch’s Lineage

1.   Prajna Paramita Dai-osho
2.   Maha Maya Dai-osho
3.   Ratna-vati Dai-osho
4.   Shri-mala Dai-osho
5.   Maha Paja-pati Dai-osho
6.   Khe-ma Dai-osho
7.   Pata-cara Dai-osho
8.   Ut-tama Dai-osho
9.   Bhad-da Dai-osho
10. Dhamma-dinna Dai-osho
11. Kisagotami Dai-osho
12. Dhamma Dai-osho
13. Suk-ka Dai-osho
14. Ub-biri Dai-osho
15. Uppalavanna Dai-osho
16. Su-mana Dai-osho
17. Pun-nika Dai-osho
18. Su-bha Dai-osho
19. Utpalavarna Dai-osho
20. Zong Chi Dai-osho   (Tsung-ch’ih)
21. Shiji Dai-osho  (Shih-chi)
22. Ling Xingpo Dai-osho  (Ling Hsing-p’o)
23. Lingzhao Dai-osho (Ling-chao)
24. Liu Tiemo Dai-osho
25. Moshan Liaoran Dai-osho (Mo-shan Liao-jan)
26. Miaoxin Dai-osho (Miao-hsin)
27. Wujin Cang Dai-osho (Wu-chin-tsang)
28. Daoshen Dai-osho (Tao-shen)
29. Huiguang Dai-osho (Hui-kuang)
30. Gongshi Daoren Dai-osho (K’ung-shih Tao-jen)
31. Yu Daopo Dai-osho (Yu Tao-p’o)
32. Huiwen Dai-osho (Hui-wen)
33. Fadeng Dai-osho (Fa-teng)
34. Wenzhao Dai-osho (Wen-chao)
35. Miaodao Dai-osho (Miao-tao)
36. Zenshin Dai-osho
37. Zenzô Dai-osho
38. E-zen Dai-osho
39. Kômyô Dai-osho
40. Eshin Dai-osho
41. Shôgaku Dai-osho
42. Ryônen Dai-osho
43. E-gi Dai-osho
44. Jô-a Dai-osho
45. Mugai Nyodai Dai-osho
46. E-kan Dai-osho
47. En’i Dai-osho
48. Shidô Dai-osho
49. Shô-zen Dai-osho
50. Mokufu Sonin Dai-osho
51. Ekyû Dai-osho
52. Myoshô Enkan Dai-osho
53. Sôitsu Dai-osho
54. E-shun Dai-osho
55. Satsu Dai-osho
56. Ohashi Dai-osho
57. Shôtaku Dai-osho
58. Bunchi Jo Dai-osho
59. Ryonen Gensho Dai-osho
60. Tei-jitsu Dai-osho
61. Jôrin Dai-osho
62. Mitsu-jô Dai-osho
63. Ko-kan Dai-osho
64. Dôkai Dai-osho
65. Sozen Dai-osho
66. Kendo Dai-osho
67. Eshun Dai-osho
68. Sasaki Dai-osho
69. Soshin Dai-osho
70. Myo-on Dai-osho
71. Gesshin Dai-osho
72. Houn Ji-yu Dai-osho